1. Prípravná fáza výskumného procesu. Výber výskumnej témy a definovanie výskumného problému.

2. Zisťovanie doterajšieho stavu poznatkov o probléme – manuálne a on-line vyhľadávanie informácií.

3. Definovanie cieľov výskumu. Formulovanie výskumných hypotéz.

4. Výber výskumnej vzorky – kritériá výberu. Výber výskumných metód – zber údajov, spracovanie údajov, interpretácie výsledkov.

5. Vypracovanie výskumného projektu – plánu výskumu.

6. Pozorovanie.

7. Anketa. Rozhovor.

8. Dotazník.

9. Kazuistika.

10. Základné štatistické metódy analýzy údajov – deskriptívna a induktívna štatistika. Testovanie hypotéz.

 11. Metódy interpretácie výsledkov výskumu – tabuľky, grafy.

12. Metódy prezentácie výsledkov výskumu – abstrakt, odborný článok, prednáška, poster.


Tento kurz slúži ako podpora klinických cvičení v rádiologickej technike 1, 2, 3 a 4